Dinz vernieuwt zorgportaal met softwareplatform van Thinkwise

Dinz Web-platform kan flexibel meebewegen met de snel veranderende zorgsector

Dinz is een ICT-dienstverlener voor de zorg, ontstaan uit een samenwerkingsverband van diverse partijen in het zorglandschap. Het bedrijf levert software aan zelfstandige zorgprofessionals, coöperaties in de zorg en aan zorgaanbieders, bedoeld voor het automatiseren van hun planning en administratie. Dinz koos voor Thinkwise om zijn webportaal voor klanten te vernieuwen en uit te breiden, zodat deze aansluiting houdt met de nieuwste ontwikkelingen in de zorg.

De medewerkers van Dinz hebben allemaal affiniteit met zowel IT als de zorgsector. Veel van hen zijn dan ook (voormalige) verpleegkundigen en leidinggevenden in de zorg. Martin Bomhof, algemeen directeur en oprichter van Dinz, legt uit: “Wij bestaan sinds 2011 en leveren een cloudoplossing voor zorgaanbieders.

Dit kunnen zzp’ers zijn, maar ook zorgaanbieders met meerdere medewerkers in dienst. Met deze oplossing automatiseren we de planning en administratie in het zorgproces, van het moment dat er indicatie is voor een cliënt tot het moment dat de zorg weer stopt en de kosten gedeclareerd worden. Voor de zorgketen van samenwerkende zzp’ers en zorgaanbieders bestond destijds geen passend pakket, we hebben het van de grond af aan opgebouwd.”

Wet Langdurige Zorg (WLZ)

Dinz heeft veel te maken met de financieringsstromen in de zorg vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), die in 2015 uiteenviel in vier andere wetten. De AWBZ was bedoeld voor mensen die langdurige zorg nodig hebben als gevolg van bijvoorbeeld een ziekte of handicap. Het kabinet wilde de AWBZ ingrijpend hervormen met als doel de mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Zo nodig met ondersteuning van de gemeente of zorg via de zorgverzekering. Voorheen werden de medische kosten hiervoor niet door de reguliere zorgverzekering vergoed. Om zorgkosten te beheersen de zorgkwaliteit te verbeteren werd de wet opgesplitst.

De extramurale zorg wordt sindsdien door de zorgverzekeraars en gemeenten geregeld. De overblijvende delen van de AWBZ zijn omgevormd tot de Wet Langdurige Zorg (WLZ), de Zorgverzekeringswet (ZVW), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Jeugdwet (JW).

Wetgeving speelt dus een belangrijke rol in de dienstverlening van Dinz, en het bedrijf moet continu inspelen op de veranderingen in de zorg, legt Bomhof uit. “Rond 2011 werden zzp’ers nog niet direct door een zorgkantoor gecontracteerd. Daar zat een bemiddelaar tussen, waar het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vanaf wilde. Er bleef te veel geld aan de strijkstok hangen.”

Zo ontstond de noodzaak om de werkzaamheden van de bemiddelaar te vervangen. Dinz bood hiervoor een oplossing, waarmee zzp’ers als volwaardige zorgaanbieders kunnen functioneren op gebieden als indicatie, registratie, uitvoering, verantwoording, declaratie en evaluatie van zorgactiviteiten.

Zorgketen en Dinz Web

Volgens Bomhof is de zorgketen vergelijkbaar met een logistieke keten, ook al worden er geen producten maar zorgdiensten geleverd. “In de Dinz Web portal wordt alle informatie en uitvoer van de zorg geregistreerd. Dinz Web neemt de zorgaanbieders en zzp’er alle administratieve rompslomp uit handen, en die kunnen zich vervolgens concentreren op hun vak: zorg verlenen.”

Om het proces soepel te laten verlopen wordt iedere stap in de zorgketen ingegeven in Dinz Web. Na de vaststelling van inhoud en omvang van de zorg gaat de zorgaanbieder of zzp’er aan de slag. Zzp’ers werken altijd in teamverband, en alle noodzakelijke functionaliteit daarvoor wordt door Dinz ondersteund.

Bomhof: “Het gaat te ver om elke stap hier precies uit te leggen, maar proces van declareren en evalueren werkt als volgt. Na het werk registreert de zzp’er/de zorgprofessional de geleverde zorg, rapporteert binnen het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) van Dinz Web en declareert de gewerkte uren bij het zorgkantoor, gemeente, zorgverzekeraar of de cliënt zelf. Het zorggeld komt dus van verschillende financieringsbronnen. Verder kan de evaluatie van de zorg in Dinz verwerkt worden in de Zelfredzaamheidsmatrix, die cliënt en zorgverlener snel inzicht geeft in de ontwikkeling van de zelfredzaamheid.”

Modelgedreven software

Dinz deed eerst een pilot met vijfentwintig verpleegkundigen, allemaal zzp’ers die direct door het zorgkantoor worden gecontracteerd.

Ten tijde van deze pilot leverde Dinz zijn software nog als traditionele software voor het Windows-platform. Dit was echter niet meer toereikend, omdat Dinz meer dan 1.000 zzp’ers op zijn platform had, en sommige zzp’ers met een Mac werkten. Er was behoefte aan een nieuwe oplossing.

De cloudoplossing Dinz Web werd ontwikkeld om de dienstverlening te verbeteren. “We hebben hiertoe Thinkwise benaderd,” vertelt Bomhof. “Zij hebben een complete oplossing voor het flexibel ontwikkelen van omvangrijke webapplicaties. Daarmee hebben we de Dinz-omgeving binnen een half jaar tijd helemaal opnieuw opgebouwd met de ontwikkelaars van Thinkwise.”

Bomhof had in het verleden al eens kennisgemaakt met het modelgedreven low-code ontwikkelplatform van Thinkwise. Daarom kon snel gestart worden. Het was volgens hem een strategische beslissing om voor Thinkwise te kiezen.

“Ik geloof sterk in low-code modelgedreven aanpak van Thinkwise. Je kunt er flexibel en snel mee ontwikkelen, en de software wordt modulair, in kleine stukjes, gebouwd. Je hoeft dus niet lang te wachten op de oplevering van nieuwe features.”
Binnen zes maanden was de webapplicatie Dinz Web in januari 2013 klaar voor gebruik. De applicatie van Thinkwise is geschikt voor zowel tablets, als pc’s en Macs, en biedt een volwaardige webportal die precies aansluit op de behoefte van zorgaanbieders en zzp’ers.

Veranderingen in de zorg vereisen flexibiliteit

Er verandert jaarlijks veel in de zorg. Dinz moet daarop anticiperen door de Dinz Web-software continu aan te passen. Bomhof: “De eerdergenoemde AWBZ zorgde bijvoorbeeld voor een grote verandering van de financieringsstructuur met de aangesloten zorgkantoren, gemeenten en zorgverzekeraars. Een grote ommezwaai, waar we onze portal op aan moesten passen.” Bomhof vervolgt: “Of de aanpassingen in Vecozo, hét communicatiepunt voor de zorg. Dit platform biedt een veilige, betrouwbare digitale omgeving waarin ketenpartijen gegevens kunnen uitwisselen. Al deze elektronische berichten lopen via Vecozo, wat allemaal veranderd moest worden toen er andere ontvangers kwamen, namelijk onder meer de gemeenten.”

Gemeentes stellen vaak heel verschillende eisen, onder andere op het gebied van declaraties. Bomhof: “Om dit goed te automatiseren, moet je aan heel veel moertjes draaien om alles vlekkeloos te laten verlopen. Thinkwise helpt ons daarbij. Die complexiteit kunnen zij aan vanwege de flexibiliteit van hun platform. Onze klanten werken voor alle gemeenten van Nederland, waardoor Thinkwise en wij flexibel en snel moeten inspelen op hun behoeften.”

Toekomstbestendig

“Het mooie van Thinkwise is dat het ons softwareplatform toekomstbestendig houdt,” aldus Bomhof. “Samen met de ontwikkelaars van Thinkwise denken we na over mogelijke veranderingen, zodat we voorbereid zijn op toekomstige situaties en bijvoorbeeld kunnen opschalen als dat nodig is. Met Dinz Web wilden wij in de eerste plaats softwareoplossingen leveren aan zzp’ers, maar in de opzet van ons datamodel is ook rekening gehouden met potentiële toekomstige klanten, zoals zorgaanbieders met meerdere medewerkers in loondienst of zelfstandigen zonder personeel in een coöperatie. We hebben nu zorgaanbieders met honderden medewerkers in dienst en dit deel van ons klantenbestand breidt zich steeds verder uit. Daarop kunnen we met Thinkwise prima anticiperen. Verder zien we een belangrijke ontwikkeling in de samenwerking met zorgprofessionals. Hierbij ondersteunt de module Coöperatie binnen Dinz alle lopende werkprocessen en afhandeling van facturatie en betalingen eenvoudig en gelijktijdig. Transparant en overzichtelijk weten alle betrokkenen welke stappen te zetten en wat is afgehandeld.”

Bomhof noemt nog een voorbeeld: “Momenteel speelt in de zorg de ontwikkeling van het Persoonlijk Gezondheidsdossier. Hierbij wordt informatie uit verschillende systemen, van het ziekenhuis, de thuiszorg, de psychiater et cetera bijeengebracht in het eigen PGD van de cliënt. De uitrol hiervan zal nog een paar jaar duren, maar wij houden hier nu al rekening mee in onze software. Vanaf het begin is de gedachte van Dinz: alles start bij de individuele cliënt. Wij geven aan wat de ontwikkelingen zijn, stemmen dit af met de ontwikkelaars van Thinkwise, en zij voeren het door in de applicatie.”

Maar ook met kortere trajecten merkt Bomhof de voordelen: “Als een klant een specifieke functie wil, kan dat volgende week al in ons platform geïmplementeerd zijn. Andere softwareleveranciers komen meestal slechts één keer per jaar met een update.”

Bomhof besluit: “En de Dinz Web-app heeft een belangrijke centrale functie, die we snel kunnen inrichten voor zorgprofessionals en zorgaanbieders. Die biedt toegang voor cliënt en zorgverlener, en faciliteert communicatie en afstemming. En het gemak ervan draagt bij aan het werkplezier van de zorgprofessional. Dinz wil doelmatig zijn vóór en dóór (zorg)professionals. Maar de kracht van Dinz Web is voor een groot deel te danken aan de ontwikkelomgeving van Thinkwise. Hiermee kunnen wij flexibel nieuwe mogelijkheden of processen toevoegen, die meerwaarde hebben voor onze klanten.”

Zorgketen en de vier wetten

Vanaf 2015 heeft elke financieringsvorm haar eigen route.

Voor de WlZ betekent dit dat via een aanvraag bij Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), de indicatie volgt en de zorgaanbieder aan de slag gaat, ofwel in het verpleeghuis of in de thuissituatie. De Wlz is er voor mensen die behoefte hebben aan permanente ondersteuning. Zij hebben 24/7 zorg nodig in de directe nabijheid. Via het berichtenverkeer van Veilige Communicatie in de Zorg (Vecozo) wordt de indicatiestelling afgegeven en vindt terugkoppeling in het berichtenverkeer plaats van ontvangst, verwerking, start van de zorg, declaratie, evaluatie en afsluiting van de zorg.

Voor de ZVW betekent dit dat via een indicatiestelling (volgens het indicatiemodel Nanda Nic Noc (NNN) of indicatiemethodiek Omaha van de Wijkverpleegkundige een zorgaanbieder aan de slag kan, met name in de thuissituatie van de cliënt. Incidenteel kan voor een tijdelijke periode ook een intramurale voorziening worden ingezet. Via Vecozo vindt berichtenverkeer plaats over declaratie/indicatie/machtiging van zorgaanbieder naar zorgverzekeraar.

Voor de JW via de gemeente gelden per gemeente specifieke regels. De indicatievaststelling verloopt via Bureau Jeugdzorg, een gemeente consulent of andere aangewezen partijen. Het berichtenverkeer over start, omvang en aanvang van de zorg vindt plaats via Vecozo, waarbij iedere gemeente een eigen werkwijze en codes hanteert.

Voor de WMO geldt dat per gemeente specifieke procedures gelden. De wet regelt hulp en ondersteuning, die past bij de persoonlijke omstandigheden van mensen. Altijd begint de vraagstelling om ondersteuning voor participatie vanaf een keukentafelgesprek om tot een indicatiestelling te komen. Ook hier verloopt alle berichtgeving via Vecozo.

Meer weten?

Benieuwd geworden naar de mogelijkheden van low-code voor jouw organisatie? Bekijk dan eens ons webinar ‘Low-code ontwikkelplatform voor Independent Software Vendors’.

Delen