Skip to content

Transformeer jouw overheidsorganisatie

Het Thinkwise platform is onder andere in gebruik bij het ministerie van Justitie en Veiligheid en bij meer dan honderd gemeenten.


Digitale transformatie

Overheidsorganisaties worden geconfronteerd met de uitdaging van verouderde software(legacy software) die moeilijk aanpasbaar is, hoge onderhoudskosten met zich meebrengt en het achter laat lopen op de actualiteit. Dit maak het lastig om aan wet- en regelgeving te voldoen en om snel nieuwe digitale diensten aan te bieden.

Toekomstbestendige vernieuwing

Door het toepassen van modelgedreven softwareontwikkeling met het Thinkwise Platform wordt tenminste een factor tien aan snelheidswinst geboekt voor het gehele project waarbij meteen ook het opnieuw ontstaan van legacy software volledig wordt voorkomen. Door o.a. de organisatieprocessen, logica en weergave in modellen vast te leggen, in plaats van in een programmeertaal, kan er snel en eenvoudig worden ingespeeld op nieuwe technologische ontwikkelingen.

Recyclen van legacy software

Er is een oplossing voor het hergebruiken van functionaliteit uit het bestaande legacy systeem, inclusief alle data die het bevat. Met de Thinkwise ‘Upcycler’ kan het nog functioneel bruikbare deel van de legacy-software worden getransformeerd naar het Thinkwise platform. Naast het benutten van eerder gedane investeringen worden hier ook aanzienlijke ontwikkelkosten en tijd mee bespaart. Door ook nieuwe wensen mee te nemen in de vervolmaking ontstaat binnen de kortste keren een up-to-date toekomstbestendig en flexibel systeem dat nooit meer verouderd.

Toepassen van AI

Organisaties (waarvan sommige al meer dan twintig jaar) die gebruik maken van het Thinkwise Platform hebben hierdoor de beschikbare tijd en middelen optimaal kunnen besteden aan het continu verder optimaliseren van de processen en het uitbreiden met nieuwe functionaliteit. Wanneer nieuwe technische mogelijkheden zich aandienen, bijvoorbeeld de overgang van Windows naar Web en naar Mobile maar ook de integratie met AI-vormen of het bieden van portals aan ‘de klant’. Een aantal organisaties heeft door de integratie van AI met het Thinkwise platform reeds extreme efficiëntie gerealiseerd, zowel in tijdsbesparingen als in duurzamer gebruik van middelen en grondstoffen.

Samenwerking Business en IT

Een kenmerk van modelgedreven software realisatie is dat een (h)echte samenwerking tussen ‘business en IT’ mogelijk is. Hierdoor hebben alle betrokkenen continu zicht op de voortgang, werking en de acceptatie van de applicatie gedurende de totstandkoming. Dit zorgt voor een zeer hoge kwaliteit en garandeert een succesvolle ingebruikname zonder verrassingen.

Het Thinkwise platform biedt een bewezen schaalbare oplossing met een zeer laag risico voor softwareontwikkeling van grote complexe systemen. Thinkwise helpt u met het behalen van digitale transformatie doelen en zorgt ervoor dat de organisatie altijd voorbereid is op de toekomst.

Strategische inzet bij overheidsorganisaties

Het moderniseren van verouderde systemen of het realiseren van nieuwe systemen met het model gedreven Thinkwise platform is een strategische keuze voor overheidsorganisaties die mee willen kunnen bewegen met de actualiteit. Thinkwise bestaat al meer dan twintig jaar en vele organisaties maken reeds strategisch gebruik van het platform voor uiteenlopende doelen, van kleine applicaties tot omvangrijke bedrijfskritische systemen met tienduizenden gebruikers. Zo is het Thinkwise platform onder andere in gebruik bij het ministerie van Justitie en Veiligheid maar ook bij meer dan honderd gemeenten voor het beheer van de openbare ruimte.

Wilt u meer informatie over de toepassing van Thinkwise voor uw organisatie neem dan een kijkje op www.thinkwisesoftware.com/nl/low-code-voor-overheid.